Säännöt

Kuopion Talviuimarit ry:n säännöt

Yhdistys, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, on nimeltään Kuopion Talviuimarit ry.

2 §

Seuran kotipaikka on Kuopion kaupunki.

3 §

Seura on perustettu helmikuun 6. päivänä 1959, ja sen tarkoituksena on talviuinnin edistäminen Siinä tarkoituksessa seura järjestää puitteet avantouinnin harrastamiselle Kuopiossa ylläpitämällä pääosin jäsenten talkootyön avulla yhtä tai useampaa uinti-, saunomis- ja kokoontumistukikohtaa sekä jakaa tietoa avantouinnin terveysvaikutuksista.

4 §

Seuran virallinen kieli on suomi.

5 §

Seuran jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy  seuran tarkoituksen ja säännöt sekä suorittaa seuran liittymis- ja jäsenmaksun.

Hakemuksesta hallitus voi hyväksyä seuran jäseneksi myös oikeushenkilöitä samoilla edellytyksillä kuin henkilöitä hyväksytään jäseniksi.

Kunniajäseniksi voi seura kutsua henkilöitä, jotka erityisen huomattavasti ovat auttaneet seuran toimintaa. Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta tehdään seuran kokouksessa, jossa sen on saatava vähintään 2/3 osaa annetuista äänistä. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

6 §

Päästäkseen osalliseksi seuran jäsenilleen tarjoamista eduista, jäsenen on huolehdittava jäsenmaksujensa määräaikaisesta suorittamisesta.

7 §

Jäsenen, joka ei noudata seuran sääntöjä ja päätöksiä tai sen virkailijoiden oikeutettuja määräyksiä taikka muuten on seuralle haitaksi, voi seuran hallitus erottaa seurasta.

 

8 §

Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden määrää seuran syyskokous kutakin tilikautta varten erikseen.

9 §

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta; kevätkokous pidetään maaliskuussa ja syyskokous pidetään loka- marraskuussa. Hallitus määrää päivämäärät.

Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa.
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään seuran tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
 6. päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 7. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.
 6. Valitaan seuralle erikseen kahdeksi vuodeksi puheenjohtaja, joka toimii myös hallituksen puheenjohtajana.
 7. Valitaan seuran hallitukseen muut kuusi (6) jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä kahdeksi vuodeksi kerrallaan niin, että puolet jäsenistä ja varajäsenistä ovat erovuorossa joka toinen vuosi; varajäsenet toimivat varsinaisten jäsenten sijaisina näille esteen sattuessa.
 8. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö seuraavaa kalenterivuotta varten.
 9. Käsitellään muut mahdolliset asiat.

10 §

Seura kokoontuu, paitsi varsinaisiin kokouksiin, myöskin milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä seuran hallitukselta kirjallisesti pyytää erityisesti ilmoitettua asiaa varten.

Mikäli  seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun

Kokouskutsu on ilmoitettava paikkakunnan sanomalehdissä vähintään kuusi (6) päivää ennen kokousta. Kokouskutsuissa on otettava huomioon yhdistyslain määräykset.

11 §

Seuran asioita hoitaa ja sitä edustaa syyskokouksessa kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittava hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi (6) jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallituksen velvollisuutena on yleensä valvoa seuran ja sen jäsenten toimintaa, pitää jäsenluetteloa, sääntöjen mukaisesti hoitaa seuran yhteisiä asioita ja taloutta sekä vastata seuran varojen hoidosta, kutsua kokoon seuran kokoukset, esittää asiat seuralle sekä ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään neljä (4) jäsentä on saapuvilla, ja kaikille on toimitettu kirjallinen tai suullinen kutsu.

12 §

Seuran tilikausi alkaa 1. päivänä tammikuuta ja päättyy joulukuun 31. päivänä.

13 §

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, kaksi aina yhdessä.

14 §

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.

15 §

Näiden sääntöjen muuttaminen tai seuran purkamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä kahdessa perättäisessä kokouksessa. Päätös tulee voimaan, jos molemmissa kokouksissa muuttamista tai purkamista on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä.

Seuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Kuopiossa  22 .8.2011


Jouko Ruotsalainen                 Jouko Asikainen
Puheenjohtaja, Kuopio           Varapuheenjohtaja, Kuopio